IDENTIFIKACIONI PODACI

Osnovni podaci

  • Firma (pun naziv) - ENERGOSOFT ITSS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA BEOGRAD
  • Firma (skraćeni naziv) – Energosoft ITSS d.o.o. Beograd
  • Poreski identifikacioni broj PIB - 108 994 735
  • Matični broj lica (pravna lica, radnje) - 21107875
  • Adresa firme - Dunavska bb
  • Mesto - Beograd 11158, Palilula
  • Broj telefona - +381 11 20 84 030
  • Broj faksa - +381 11 20 83 898
  • E-mail - office@energosoft.rs

CISCO PROINTER Collaboration