POLITIKA KVALITETA

 • Obezbeđenje kvaliteta u svim sferama rada, kao i uvođenje sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001 i njegovo stalno poboljšanje do ostvarenja TQM, predstavlja opredeljenost rukovodstva i trajni zadatak za svakog zaposlenog u Energosoft-u.

 • Energosoft ITSS postoji na tržištu sa ciljem da korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima, svojim zaposlenima i društvu u celini stvara dodatnu vrednost kroz obezbeđivanje najkvalitenijih, kontinuiranih usluga u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacionih sistema.

 • Strateški cilj Energosoft-a je da postane lider u regionu, tako što će korisnicima pružati usluge usklađene sa najvišim svetskim standardima, zahtevima i trendovima razvoja.

 • Politika kvaliteta kao deo ukupne poslovne politike Energosoft-a iskazuje stav rukovodstva i zaposlenih da utvrđene strateške ciljeve ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, što obuhvata ispunjavanje naših sledećih ciljeva:

  • Pružanje usluga prepoznatljivog kvaliteta, koji će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe i zahteve korisnika;
  • Izbor i predlog najboljeg i najoptimalnijeg rešenja za svakog korisnika;
  • Stalno širenje ponude usluga saglasno potrebama tržišta i svetskim trendovima uz maksimalnu ekonomsku opravdanost;
  • Liderska uloga rukovodstva kroz stalno preispitivanje i unapređenje poslovnih procesa i sistema menadžmenta kvatetom sa težnjom ka poslovnoj izvrsnosti;
  • Planiranje aktivnosti, njihovo analiziranje i unapređivanje je obaveza svakog zaposlenog u preduzeću;
  • Permanentno ulaganje u obrazovanje zaposlenih, kroz procese stalnog internog i eksternog obučavanja, na svim nivoima i na svim funkcijama u cilju postizanja visokog nivoa profesionalizma;
  • Motivisanje zaposlenih za unapređenje kvaliteta kroz napore rukovodstva da stvara poslovnu klimu u kojoj će kreativni potencijali, timski rad i znanje biti u punoj meri vrednovani;
  • Konstantno unapređenje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima, utvrđivanjem i ispunjavanjem njihovih zahteva.

Energosoft ITSS poseduje sledeće licence i sertifikate:

 • Sistem menadžmenta kavlitetom u skladu sa SRPS ISO 9001:2015 za sledeće aktivnosti: razvoj i projektovanje informacionog sistema, projketnovanje telekomunikacionih mreža, upravljanje projketima, realizacija rešenja, tehnička podrška, distribucija opreme i pružanje usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • Sistem menadžmenta bezbednosti informacija u skladu sa zahtevima ISO/IEC 27001:2013/SRPC ISO/IEC 27001:2014 za sledeće aktivnosti: razvoj i projektovanje informacionog sistema, projektovanje telekomunikacionih mreža, upravljanje projektima, realizacija rešenja, tehnička podrška, distribucija opreme i pružanje usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;
CISCO PROINTER Collaboration