PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA SOFTVERA

ERP - ASPECT

Kao odgovor promenama u IT industriji vezano za elektronsko poslovanje i neophodnosti preduzeća da se prilagode istim prilikom definisanja svojih poslovnih procesa, Energosoft je razvio softverski paket ASPECT ERP koji predstavlja sveobuhvatni pogled na standardne poslovne aktivnosti odnosno module koji predstavljaju standardne procese u preduzeću. Moduli su integrisani na način da precizno obrađuju informacije i upravljaju resursima u preduzeću i time pružaju kvalitetno poslovanje koje predstavlja osnov za ostvarenje najvišeg poslovnog cilja - poslovne efikasnosti i efektivnosti.

Energosoft ITSS uvažava činjnicu da svako preduzeće ima svoje specifičnosti u poslovanju, te u skladu sa tim vrši dorade i prilagođavanje poslovnog informacionong sistema ASPECT ERP na zahtev korisnika. Osnovni moduli poslovnog informacionog sistema ASPECT ERP su:

Modul Finansijsko knjigovodstvo - FINKO predstavlja centralni deo ASPECT ERP-a. Obuhvata knjigovodstvene podatke i evidentiranje finansijskih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva nastale automatskim prenosom iz ostalih modula aplikacije ASPECT ili unosom direktno u modul FINKO sa pratećim izveštajima i omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Modul Finansijsko poslovanje - FIPOS omogućava sveobuhvatno vođenje I praćenje finansijskih tokova i poslovnih knjiga u domenu finansija počevši od evidentiranja ulazne finansijke dokumentacije pa sve do prikaza realne finansijske slike preduzeća zajedno sa izveštavanjem.

Modul Pogonsko knjigovodstvo - POGON je aplikacija za potrebe podrške vođenja pogonskog knjigovodstva, obuhvata efikasno planiranje i praćenje poslovanja kao i deo obračuna troškova i učinaka.

Modul Pogonska evidencija i statistika – PES obuhvata celokupni proizvodni process termoelektrane kao i sve procese koji obezbeđuju uspešno funkcionisanje istog.

Modul Medicina rada - MEDRAD namenjen je da ga koristi zdravstveno osoblje za evidentiranje obavljenih lekarskih pregleda, prijava za rehabilitaciju i bolovanja zaposlenih ukoliko se u okviru preduzeća nalazi zdravstvena ustanova, ili se vodi nezavisna evidencija.

Modul Blagajne - BLAG odnosi se na dinarsku i deviznu (ino.val) blagajnu. Obuhvata unos i ažuriranje nomenklatura (šifarnika), formiranje naloga - dinarskih i deviznih, overa naloga (izrada stanja sa zadatim datumom knjiženja), automatski prenos u glavnu knjigu, formiranje storno naloga, izrada pregleda i izveštaja.

Modul Materijalnog I magacinskog knjigovodstva - MATPOS obuhvata praćenje finansijskih i materijalnih tokova u preduzeću, vrši kompletan obračun materijala, odnosno, skladišnog poslovanja (ulaz, izlaz i stanje), evidenciju ulaza i izlaza, stanja materijala u eksploataciji i sinhronizovan je sa ostalim funkcijama u preduzeću.

Modul Knjigovodstvo Osnovnih sredstva – OSA obuhvata najvažnije procese u vezi osnovnih sredstava i prati sve promene osnovnih sredstava tokom njegovog veka trajanja, što podrazumeva analitičku evidenciju osnovnih sredstava, izmena matičnih podataka, aktiviranje osnovnog sredstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje, povećanje i smanjenje vrednosti osnovnog sredstva, obračun amortizacije, obračun poreske amortizacije, popis osnovnih sredstava, pregledi i izveštaji kao i administratorske funkcije.

Modul za praćenje procesa vezanih za kadrovsku edivenciju - KAD obuhvata poslove evidentiranja podataka o radnicima i praćenja promena u kadrovskoj strukturi preduzeća. Sastoji od četiri podsistema: organizacioni menadžment, kadrovska administracija, parametrizovani pregledi struktura i podataka, izveštavanje.

Modul - ZARADE obuhvata obračun zarada, naknada zarada (na teret preduzeća ili fonda), dodataka na zaradu, poreza, doprinosa, kredita, sindikalne članarine, samodoprinosa i putnih troškova, kao i formiranje M4 obrasca na kraju godine.

Modul za Bezbednost I zdravlje na radu I zaštita od požara- BZRZOP obuhvata vođenje neophodnih evidencija iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštita od požara u cilju zadovoljavanja zakonskih odredbi, kao i poboljšanja kvaliteta poslovanja. Glavne funkcionalnosti koje aplikacija pruža su kreiranje uputa za preglede, evidencija izdavanja lične zaštitne opreme i evidencija opreme za rad.

Modul za podršku Javnim nabavkama – eNABAVKA namenjen je svima onima koji u svom poslovanju primenjuju Zakon o javnim nabavkama. Ovaj modul omogućava efikasnije poslovanje u svim segmentima javnih nabavki;

Aplikacija za podršku održavanju objekata i opreme – AMM, obuhvata sledeće funkcionalnosti:

  • Poslovi pripreme i realizacije tekućeg održavanja i investicionog održavanje (remonta)
  • Priprema i realizacija poslova koji su posledica havarija
  • Formiranje godišnjih i mesečnih planova tekućeg održavanja i investicionog održavanja (remonta)
  • Automatsko formiranje radnih naloga i naloga za rad
  • Praćenje troškova vezanih za navedene poslove

iPELEN

Enegrosoft je za potrebe elektro-privredne delatnosti razvio poslovni informacioni sistem iPELEN (Prodaja ELektrične ENergije) koji predstavlja savremeni Billing sistem koji integriše sve poslovne procese i funkcionalnosti koje su potrebne za efikasnu i efektivnu prodaju i naplatu električne energije i dela tehničkog sistema, kako na operativnom tako i menadžerskom nivou, za sve kategorije potrošača električne energije.

Softverski paket iPELEN je funkcionalno povezan sa drugim sistemima i aplikativnim rešenjima i kao takav, uz određena prilagođavanja, može naći primenu za potrebe prodaje, obračuna i naplate i ostalih vrsta potraživanja koja podrazumevaju masovne pretplatničke odnose kao što su gas, voda, grejanje...

Funkcije iPELENa su podeljene u nekoliko podsistema:

Evidentiranje i ažuriranje podataka o karakteristikama potrošača u funkciji očitavanja mernih uređaja, obračuna i naplate električne energije (gas, voda, grejanje).

Evidentiranje i ažuriranje tehničkih podataka o mernim uređajima, redovnog očitavanja, zamene, baždarenja i odjave, uz podatke o istoriji mernog uređaja.

Podrazumeva masovni unos stanja ocitanih brojila po obracunskom periodu kroz statuse ocitavanja. Povezivanje sa drugim sistemima za daljisko ocitavanje brojila kroz ugradjeni interfejs za razmenu fajlova.

Evidentiranje i ažuriranje podataka elementima obračuna i tarifnim stavovima.

Omogućava masovni obračun celog konzumnog područja, ili samo pojedinih grupa potrošača povezanih u određenu strukturu ili pojedinačni obračun potrošača.

Omogućava unos i evidenciju ugovora u odnosima između snabdevača i kupaca ili distributera operativnog sistema i krajnjih kupaca. Evidencija ugovora o zakupu.

Kompletno praćenje finansija potrošača kroz finansijske kartice.

Praćenje zaduženja za određenu vrstu usluge, evidencija uplata, knjižnih odobrenja i zaduženja, kao i obračun kamate.

Mogućnost povezivanja sa drugim poslovnim sistemima pomoću interfejsa za razmenu podataka.

Omogućava dvosmerni interfejs sa snabdevačima za potrebe ODS-a

Podsistem za generisanje i slanje voznih redova ka TSO

CISCO PROINTER Collaboration